İmam Şâtıbî’den Arapça’ya Dâir…

“Arapçayı ve arap dilinin inceliklerini, kurallarını anlamakta mübtedî olan kimse, şerîatı anlamakta da ve hüküm çıkarmakta da mübtedîdir. Arâpçayı ve inceliklerini orta derecede anlayan kimse, şerîatı anlamakta ve hüküm çıkarmakta da orta durumdadır, son dereceye ulaşmamıştır. Arapçada son dereceye ulaşan kimse, şerîatı anlamakta ve hüküm çıkarmakta son dereceye ulaşır. Dolayısıyla onun anlayışı şerîatte hûccet olur; tıpkı sahabîlerin ve Kur’ân’ı hakkıyla anlayan âlimlerin/imamların anlayışlarının hûccet oluşu gibi…

Bunların seviyesine ulaşmayan kimselerin şerîat konusundaki anlayışları, kendi seviyeleri ölçüsünde muhakkak eksiktir. Anlayışı eksik olan herkesin görüşü ise ne bir hûccet olur, ne de başkaları tarafından kabul edilir”

[ İmam eş-Şâtibî, el-Muvâfakât, IV, 114 ]

Bir Cevap Yazın