Kategori: İktibas

İsnâd Sistemi Hakkında | Ahmet Tahir Dayhan Hoca

“Efendim İsrailiyyat’tan alıp sokuşturmuşlar”, falan filan… Bizim medeniyetimizin en bariz vasfı, bilginin “nereden alındığı belirtilerek yani kaynak gösterilerek” aktarılmasıdır. İslam coğrafyasının farklı köşelerinde farklı hoca ve talebe halkasına sahip olan kitapların tümü bir konuda ittifakDevamı için tıklayın…

Muhammed Avvame Hocaefendi’den Bir İktibâs

“Bazen, ‘Ebu Hanife falan konuda şöyle demiştir’ dediğimizde ‘o masum değildir’ deniliyor. Evet tabii ki masum değildir. Ancak bu hususta Hanefî mezhebinden binlerce âlim onun bu görüşünü incelemiş, tartışmış ve sonunda onaylamıştır. Dolayısıyla bu görüşDevamı için tıklayın…

İbn Teymiyye ve Selefîlik

İbn Teymiyye, yazdıkları ve söyledikleri sebebiyle pek çok münazara meclisinin kurulmasına yol açmış ve döneminin ileri gelen alimleriyle bu meclislerde münakaşa etmek zorunda kalmıştır. Bu meclislerden birisi, el-Akidetu’l-Vasitiyye adıyla keleme aldığı i’tikat risalesi merkezinde veDevamı için tıklayın…

Ehl-i Sünnet’in Kelâm Üslûbu Üzerine

Bu metot İslam devletinin Yunan, İran ve Hint kültürleriyle temasa geçip yabancı dillerden, tıp, fizik, felsefe, astronomi ve matematik gibi muhtelif bilimlere ait kitapların tercüme edilmesinden sonra yaygınlaşmıştır. Bu bilimlerin Arapçaya tercüme edilmesiyle bir yandanDevamı için tıklayın…

Kur’ân-ı Kerim’i Anlama Yöntemine Dâir…

Tezekkür ve Tefakkuh Boyutlarıyla Kur’ân-ı Kerim’i Anlama Yöntemine Dair… Söze başlarken Kur’ân-ı Kerim’i anlamaktan neyi kastettiğimizi netleştirmemiz gerekiyor. Kur’ân-ı Kerim’i anlamanın yine Kur’ân temelli iki boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi tezekkür, ikincisi tefakkuh. “Kur’ân’ı senin lisanınlaDevamı için tıklayın…

İmam Şâtıbî’den Arapça’ya Dâir…

“Arapçayı ve arap dilinin inceliklerini, kurallarını anlamakta mübtedî olan kimse, şerîatı anlamakta da ve hüküm çıkarmakta da mübtedîdir. Arâpçayı ve inceliklerini orta derecede anlayan kimse, şerîatı anlamakta ve hüküm çıkarmakta da orta durumdadır, son dereceyeDevamı için tıklayın…

GERÇEK SELEFÎLİK NEDİR?

GERÇEK SELEFÎLİK NEDİR? Herhangi bir meseleyi Ümmet ve Sahabe zemininde ele almak isteyen bir kimsenin kaçınılmaz olarak Usûl-i fıkıh ve Usûliddin zeminlerine girmesi gerekir. Bu iki ilim dalını görmezden gelen hiçbir tavrın ne selef neDevamı için tıklayın…

Nesh’in Bir Hikmeti

Bir ayetin hükmünün neshedilip tilâvetinin bâkî kalmasının hikmetlerinden birisi de şudur; Nesh, çoğunlukla kullara kolaylık için yapıldığından zor olan hükümler kaldırılır. Ayetin tilâvetinin bâkî kalması, Allahın bu nimetini hatırlatması içindir. İmam Celâleddin es-Suyûtî , el-İtkânDevamı için tıklayın…

İmam Kevserî’den Bir İktibâs

İstihsân’ın bâtıl olduğunu ilk olarak söyleyen İmam Şâfiî’dir. Onun bu konudaki delilleri doğru bulunacak olursa, aynı deliller istihsân’dan önce kendisinin tamamen benimsediği kıyâs’ın da bâtıl olduğunu gösterir. Bu konuda hoş bir fıkra anlatılır; Rivâyete göre,Devamı için tıklayın…